PDIB Construction Paweł Skrzypczak
Poznań
banner

Prowadzenie inwestycji budowlanych – oferta

Dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych, czyli z oferty PDIB Construction? Nieprofesjonalne podejście do planowania i realizacji budowy niesie za sobą wiele zagrożeń. Powodują je m.in. nieznajomość przepisów, pojęć, czy też obowiązujących zasad funkcjonujących w branży budowlanej. Współpraca z doradcami gwarantuje powodzenie inwestycji. Taką gwarancję dajemy poprzez świadczenie usług z zakresu doradztwa inwestycyjno-budowlanego, technicznego i ekonomicznego, a także usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora zastępczego.

Optymalizacje kosztów budowy

Specjaliści z PDIB Construction zapewniają doradztwo inwestycyjno-budowlane związane z każdym etapem procesu budowlanego.

Oferujemy wykonanie wstępnych analiz koncepcyjno-projektowych, oceny wyboru działki inwestycyjnej oraz optymalnego wykorzystania jej w celu budowy. Ściśle współpracujemy z architektami, proponując optymalizacje projektów budowlanych i wykonawczych.

Zapewniamy obsługę formalno-prawną. Służymy pomocą m.in. w sporządzeniu umów wykonawczych oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych wymaganych dokumentów.

Przeprowadzamy konsultacje rozwiązań projektowych pod kątem oceny ich zgodności z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, czy też wymogami sanitarnymi. W imieniu inwestora prowadzimy również uzgodnienia ze specjalistami m.in. w dziedzinie akustyki w budownictwie, czy też ochrony środowiska.

Zakres naszego doradztwa inwestycyjno-budowlanego obejmuje także obsługę gwarancyjną budynku. W ramach tej usługi m.in. koordynujemy usuwanie usterek na budynkach, prowadzimy dokumentację, w tym rejestr wykrytych wad i usterek oraz przeprowadzamy odbiory lokatorskie. Na nas spoczywa również obowiązek wykonania wymaganych przeglądów obiektu.

Doradztwo techniczne i ekonomiczne

Ważnym dla inwestora aspektem jest rzetelna analiza koncepcji, projektu budowlanego lub wykonawczego pod względem finansowym. Dlatego zapewniamy profesjonalne doradztwo ekonomiczne, wykonując optymalizację kosztów budowy. Sprawdzamy i weryfikujemy wyceny oraz kosztorysy, a także wykonujemy kosztorysy szczegółowe i uproszczone robót budowlanych oraz instalacyjnych. Aby wstępnie oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane, wykonujemy wyceny przy użyciu metody wskaźnikowej.

Oferujemy także doradztwo techniczne. Szukamy najlepszych rozwiązań, które są dopasowane do założeń budżetowych inwestycji. Opracowujemy analizy techniczne i kosztowe pod kątem konstrukcji, zastosowania materiałów i wyposażenia obiektu. Proponujemy alternatywne koncepcje technologiczne i materiałowe. Zawsze staramy się przedstawić możliwości wykorzystania nowych technologii w projekcie.

Nadzór w imieniu inwestora

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni odpowiedzialną funkcję reprezentowania interesów inwestora w stosunku do pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego. W ramach naszych usług oferujemy nadzór inwestorski nad budową. W imieniu inwestora dbamy o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.

Współpracujemy z inwestorem i projektantem na etapie opracowania dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymagających akceptacji m.in. inspektora budowlanego. Przygotowujemy dokładne kosztorysy inwestorskie i analizy ofert. Mamy współudział w wyborze firm podwykonawczych oraz w negocjowaniu warunków kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw.

W zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wchodzi również weryfikacja harmonogramu robót oraz sprawdzanie, czy prace na budowie postępują zgodnie z planem. Kontrolujemy zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym i wykonawczym, a także pozwoleniem na budowę, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Nadzorujemy jakość wykonywanych robót oraz zapewniamy kontrolę i odbiór prac ulegających zakryciu lub zanikających.

W ramach pełnionej funkcji czynnie uczestniczymy także w etapie końcowym inwestycji, którego dotyczą formalności takie jak:

  • próby oraz odbiory technicznych instalacji i urządzeń,
  • odbiór końcowy budowy,
  • odbiory instytucji zewnętrznych (Sanepid, PSP, PINB i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę),
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
  • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,
  • weryfikacja dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej.

Wykonujemy prace związane z rozliczeniem budowy, weryfikacją i zatwierdzeniem protokołów zaawansowania robót. Uzgadniamy wysokość faktur za roboty i prowadzimy bieżące ewidencjonowanie kosztów. Przez cały okres procesu inwestycyjnego zapewniamy pomoc prawną.

Inwestor zastępczy

Podejmujemy się pełnienia funkcji inwestora zastępczego, w ramach której kompleksowo lub na ustalonych wcześniej etapach zarządzamy procesem inwestycyjnym. Przejmujemy wówczas całkowicie obowiązki inwestora. W jego imieniu m.in. decydujemy o wyborze wykonawców, prowadzimy nadzór nad jakością wykonywanych na budowie prac, przeprowadzamy odbiór końcowy. Jest to wygodna opcja dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia z zakresu budownictwa. Współpraca z nami gwarantuje oszczędność czasu oraz pełen sukces inwestycji.